Website voorwaarden

Deze pagina geeft u informatie over de voorwaarden betreffende het gebruik van deze website en

daarmee alle verbonden websites.

(de "Sites") hetzij als gast of als geregistreerd gebruiker. Gelieve deze gebruiksvoorwaarden aandachtig door te nemen voordat u een van de sites gebruikt.

Door een van de sites te gebruiken, geeft u te kennen dat u deze voorwaarden aanvaardt en dat u akkoord bent om aan deze voorwaarden te voldoen. Als u niet akkoord gaat met deze gebruiks-voorwaarden, gelieve de sites dan niet te gebruiken.

1. Informatie over ons
Deze website een onderdeel van Dermappeal Distributors, gevestigd op Zwaardklamp 9, 1271 GK in Huizen.

2. Toegang tot de site
Toegang tot de sites is toegestaan op tijdelijke basis. Dermappeal behoudt zich het recht voor om de sites zonder kennisgeving in te trekken, aan te vullen of te verwijderen. Dermappeal kan niet aansprakelijk worden gesteld als de sites, om welke reden dan ook, gedurende een bepaalde periode niet beschikbaar zijn. Te allen tijden kan Dermappeal de toegang tot de volledige sites of tot gedeelten daarvan beperken.

3. PROCEDURE BESTELLEN
3.1 Bestellingen dienen per email of fax te worden geplaatst
-Per e-mail: info@dermappeal.nl
-Per fax: 035 52 47 0 11
Telefonische bestellingen worden niet aanvaard, mits anders is afgesproken met Dermappeal. Bestellingen die geplaatst worden voor 12.00 uur worden dezelfde dag nog verwerkt. Bestellingen na 12.00 uur geplaatst, worden de volgende dag verzonden.

3.2 Product vergeten te bestellen?
Door onze nieuwe opzet van orderverwerking is het niet meer mogelijk, na 12.00 uur op de dag van bestellen, achteraf artikelen toe te voegen aan reeds geplaatste orders. Elke bijtelling wordt dan als een nieuwe bestelling beschouwd.

3.3 Leveringen
Franco vrije leveringen binnen Nederland:
Bestellingen met een nettowaarde van € 260 exclusief BTW of meer worden binnen Nederland franco geleverd. Voor bestellingen met een nettowaarde minder dan € 260 exclusief BTW berekenen wij verzendkosten. De cliënt is er voor verantwoordelijk dat de goederen op het opgegeven adres kunnen worden geleverd. Als goederen om welke reden dan ook, geweigerd worden of niet leverbaar zijn op het opgegeven adres, zullen de originele vrachtkosten worden bijgeteld op rekening van de cliënt.

3.4 Schade, vragen, ontbrekende producten
Ontvangen goederen die beschadigd blijken te zijn of ontbreken, dienen binnen 48 uur na ontvangst, per e-mail of fax te worden bevestigd. Indien dit door nalatenschap van de cliënt niet gebeurt, zal Dermappeal aannemen dat de geleverde goederen naar tevredenheid zijn. De cliënt zal na 48 uur na ontvangst geen beoep meer kunnen doen op vervanging van geleverde producten.

4. RETOUR ZENDINGEN
4.1 Welke producten en/of onderdelen van machines worden geaccepteerd als retour zendingen?
1. Producten waarvan de verapkking en/of het product beschadigd is door verzending. Dit dient binnen 48 uur gemeld te worden.
2. Door Dermappeal verkeerd verzonden producten.
3. Producten die defect blijken te zijn waarvan maximaal 25% is verbruikt.
4. Door Dermappeal verzinden producten waarvan de houdbaarheid is overschreden.
5. Omruiling van producten dient te geschieden binnen 5 werkdagen.

4.2 Welke retour zendingen worden niet geaccepteerd?
1. Bij verkeerd advies van producten of onzorgvuldig gebruik.
2. Bij allergische en/of overgevoeligheids redenen van consument/cliënt.
3. Door cliënt verkeerd bestelde producten.
4. Producten waarvan al meer dan 25% verbruikt is.
5. Producten die na 5 dagen aangegeven worden voor omruiling.

4.3 Het proces van retourzendingen
Retourzendingen van defecte producten zullen (indien u daar toestemming voor verkregen heeft) op kosten van Dermappeal geschieden. U ontvangt van ons een antwoordnummer.

5. PRODUCTEN VERKOOPVOORWAARDEN
De merken van Dermappeal behoren tot de topmerken en de volgende regels zijn op alle cliënten van toepassing:
5.1 Op alle auteursrechten, handelsmerken en alle andere eigendomsrechten is copyright van toepassing. Alle materialen die aan de cliënt ter beschikking worden gesteld, zijn alleen bestemd voor het stimuleren van wederverkoop.
5.2 Het is niet toegestaan, als cliënt van Dermappeal, huidverzorgingsproducten van Dermappeal te verkopen aan kopers voor secuandaire wederverkoop.
5.3 Het is niet toegestaan, als cliënt van Dermappeal, huidverzorgingsproducten van Dermappeal te verkopen voor export: direct of indirect aan derden.
5.4 Producten van Dermappeal mogen uitsluitend verkocht worden in een winkelruimte (of gelijkwaardig), tenzij anders overeengekomen of waarvoor schriftelijke toestemming verleend is aan de cliënt van Dermappeal. Webshops worden slechts toegestaan, wanneer het als een verlengd wederverkoop mechanisme fungeert van een daadwerkelijk hebbende kliniek/salon. Het is niet toegestaan als cliënt, om producten te verkopen middels veiling webshops zoals eBay e.d.
5.5 Indien er, zoals in hoofdstuk 5 omschreven, sprake blijkt te zijn, behoudt Dermappeal het recht direct alle heden en toekomstige verzendingen te staken.

6. BETALINGSCONDITIES
6.1
De termijn van betaling voor de cliënt bedraagt strikt 14 dagen vanaf de factuurdatum, tenzij er schriftelijk anders is overeengekomen tussen Dermappeal en de cliënt. De betalingstermijn is op alle producten en diensten van toepassing.
6.2 De toegelaten methode van betaling is per bankoverdracht.
6.3 Indien betalingen, om welke reden dan ook, betaling buiten de gestelde termijn uitblijft, behoudt Dermappeal het recht, alle heden en toekomstige bestellingen te staken totdat volledige betaling wordt ontvangen. Overigens kunnen wij op vooruitbateling aandringen alvorens toekomstige bestellingen te leveren.
6.4 In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van de koper zijn de vorderingen van Dermappeal op de Koper onmiddelijk opeisbaar.

7. LEVERINGSVOORWAARDEN
7.1 Offerte en prijzen
Aanbiedingen en offertes en prijzen zijn vrijblijvend en kunnen te allen tijde door Dermappeal worden ingetrokken en/of gewijzigd. Alle prijzen zijn netto exclusief BTW, tenzij anders door Dermappeal is aangegeven.

7.2 Totstandkoming van een overeenkomst en levering van zaken.
-Een (koop)overeenkomst tussen Dermappeal en Koper komt pas tot stand doorverstrekking van een orderbevestiging/(koop)overeenkomst door Dermappeal aan Koper, welke orderbevestiging/(koop)overeenkomst door Koper dient te worden getekend en aan Dermappeal dient te worden geretourneerd binnen door Dermappeal aangegeven termijn, tenzij Dermappeal schriftelijk instemt met een andere wijze van totstandkoming van de (koop)overeenkomst.
-Levering van de zaken geschiedt in de Benelux af magazijn Dermappeal te Huizen.
-Dermappeal is gerechtigd om in gedeelten te leveren.
-Alle door Dermappeal opgegeven termijnen zijn nimmer als fatale termijnen aan te mekren, tenzij zulks uitdrukkelijk en met zoveel woorden schriftelijk door Dermappeal is aangegeven.
-Overschrijding van een door Dermappeal opgegeven leveringstermijn geeft Koper geen recht op schadevergoeding, noch het recht op gerechtelijk of buitengerechtelijke ontbinging van de overeenkomst, noch recht tot opschorting van de betalings- en afnameverplichting.

7.3 Eigendomsvoorbehoud
Door de levering gaat het risico voor de zaken over op Koper. De juridische levering van zaken geschiedt steeds onder de opschortende voorwaarde van algehele voldoening van de koopprijs en eventueel verschuldigde rente en kosten. De eigendom van de geleverde zaken gaat derhalve eerst over op Koper nadat volledige betaling van de gekochte zaken, eventueel vermeerderd met rente en kosten, heeft plaats gevonden.

7.4 Productaansprakelijkheid
Productaansprakelijkheid van door Dermappeal verkochte en geleverde artikelen wordt te allen tijde door Dermappeal beperkt tot maximaal de waarde van de geleverde artikelen. Voorts aanvaardt Dermappeal uitsluitend aansprakelijkheid terzake de door Dermappeal geleverde zaken voor zover de desbetreffende toeleverancier van Dermappeal jegens laatstgenoemde aansprakelijk is voor het in geding zijnde product. Dit althans voor zover de toeleverancier deze aansprakelijkheid aanvaard en ook gestand doet.

7.5 Overige aansprakelijkheid
Buiten het vermelde in het voorgaande artikel is Dermappeal slechts aansprakelijk voor schade, ontstaan tijdens of bij uitvoering van de overeenkomst en voor zover de schade het gevolg is van opzet of grove schuld van Dermappeal. Iedere aansprakelijkheid van Koper voor gevolgschades - gederfde omzet en gederfde bedrijfswinst van Koper daaronder uitdrukkelijk begrepen - wordt door Dermappeal niet aanvaard. De aansprakelijkheid van Dermappeal is steeds beperkt tot het maximale bedrag dat in het voorkomende geval door de aansprakelijkheidsverzekering van Dermappeal zal worden uitgekeerd.

7.6 Garantie
Dermappeal garandeert haar producten overenkomstig de garantie, welke wordt verleend door de toeleverancier c.q. de fabrikant van de door Dermappeal te leveren zaak zoals vermeld in de door de Koper getekende opdrachtbevestiging/(koop)overeenkomst/garantiebewijs. Voor zover door Dermappeal een garantiebewijs aan Koper wordt verstrekt, waarvan de voorwaarden afwijken van hetgeen in dit artikel is bepaald, zullen de op het garantiebewijs vermelde voorwaarden prevaleren.

De garantie vervalt in elk geval in de navolgende situaties:
-Defecten als gevlg van onachtzaam gebruik of aanpassing, installatie of reparatie van de apparatuur door anderen dan Dermappeal c.q. door Dermappeal erkende reparatiebedrijven.
-Misbruik of verkeerd gebruik door Koper.
-Verloop van levensduur van motoren en/of onderdelen van machines.

7.7 Overmacht
In geval van overmacht heeft Dermappeal het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten of de overeenkomst geheel of gedeeltelijk (buiten)gerechtelijk te ontbinden zonder dat Koper uit dien hoofde enig recht op schadevergoeding jegens Dermappeal kan doen gelden. Onder overmacht in de zin van dit artikel wordt ondermeer, doch niet uitsluitend verstaan: werkstaking, oproer, oorlog, natuurrampen en van overheidswege opgelegde dwingende voorschriften die de nakoming van de overeenkomst door Dermappeal verhinderen.

7.8 Niet nakoming
Dermappeal is bevoegd de overeenkomst tussentijds te ontbinden indien Koper in de nakoming van zijn/haar verplichtingen toerekenbaar tekort komt en/of de Koper in staat van faillissement, surséance van betaling of liquidatie verkeert of andersinds de beschikkingsmacht over zijn of haar vermogen of een gedeelte daarvan verliest of heeft verloren, conservatoire en executoriale beslagen daaronder uitdrukkelijk begrepen.

7.9 Ter beschikking gestelde monsters
Indien Dermappeal aan Koper monsters ter beschikking stelt, dan blijven deze monsters in eigendom bij Dermappeal tot het moment waarop deze monsters zijn verbruikt. Koper is niet gerechtigd om de aan Koper vertrekte monsters voor een ander doel te gebruiken, dan waarvoor zij kennelijk zijn verstrekt. Het is Koper nimmer toegestaan om door Dermappeal ter beschikking gestelde monsters aan derden te verkopen c.q. anderszinds tegen betaling aan derden ter beschikking te stellen.

7.10 Geheimhouding
Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkmst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door een partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

De volledige algemene verkoop- en leveringsvoowaarden kunt u bij ons opvragen.

Nieuws

Tebiskin, meer dan technologie en innovatie

TEBISKIN, De TEBISKIN® producten zijn gebaseerd op specifiek onderzoek gericht op de complexe...

Aanmelden
Nieuwsbrief